2012. március 1., csütörtök

A TANULÁSI ZAVAR TÍPUSAI

 

Az elkövetkezőkben a tanulási zavarok típusait fogom bemutatni, ezek néhány jellemzőjét, amelyek alapján az egyes zavarok felismerhetőek. Ezek megállapítására a fejlesztőpedagógus különböző eljárásokat alkalmaz, az első jelek, tünetek észrevétele azonban a gyermekkel közvetlenül fogalkozó személyekre hárul (szülők, óvódapedagógus, tanító, tanár), akik szembesülvén a gyermek különféle tanulási nehézségeivel szakember segítségét kérik a nehézségek megszüntetésére.

A típusok rövid felsorolása:

Részképességzavarok

Részképesség: a komplex teljesítmények (pl. írás, olvasás, számolás) kivitelezését lehetővé tevő kognitív és motoros funkciók.
A motoros és a kognitív funkciók területén megmutatkozó deficitet nevezzük részképességzavarnak, amely az intelligenciaszinttől függetlenül lép fel.
 • A kognitív funkciók zavarai
  • A percepció zavarai
   • Az egyensúlyrendszer zavarai
   • Az auditív rendszer zavarai
   • A vizuális rendszer zavarai
   • A taktilis-kinesztetikus rendszer zavarai
  • Figyelemzavar
  • Emlékezeti problémák
  • A gondolkodás zavara
  • Beszéd sajátosságainak zavara
 • A motorikum zavarai
  • Az izomtónus zavarai
   • hipotónus
   • hipertónus
  • A nagymozgások zavarai
   • rosszul integrált reflexek
   • zavarok a testtartás-, állás- és egyensúly-reakciókban
  • A finommotorika zavarai
  • A cselekvés tervezésének és irányításának zavarai

Komplex tanulási zavarok

 • Diszlexia: napjainkban vannak, akik kizárólag a speciális olvasási nehézséget értik rajta, mások kombinált, olvasási- és írási nehézséget definiálnak vele, és végül vannak, akik mindenfajta tanulási nehézséget diszlexiának neveznek.
 • Diszgráfia, diszortográfia: az írás, helyesírás nehézsége.
 • Diszkalkulia: a számolás nehézsége, számolási zavar.
 • Viselkedés, énkép, önértékelés területén mutatkozó zavarok

Más megközelítés alapján:

 • Idegi eredetű (neurogén) tanulási zavarok
  • Ezek a központi idegrendszer működési zavarainak következtében jönnek létre
 • Lelki eredetű (pszichogén) tanulási zavarok
  • Ezek környezeti ártalmak hatására alakulnak ki
 • Poszttraumás tanulási zavarok
  • Ezek gyermekkorban szerzett agykárosodások következményei

Tanulási zavarok típusai és megjelenési módjai bővebben:

Részképesség-zavarok

A motorikus és a kognitív funkciók területén megmutatkozó deficitet nevezzük részképesség-zavarnak, mely az intelligenciaszinttől függetlenül lép fel.
A részképesség tehát nem olyan komplex jelenség, mint az olvasás, írás vagy számolás, hanem ezeknek a képességeknek az alapjául szolgáló funkciók együttese. A kultúrtechnikák elsajátításának lehetősége akkor alakul ki, ha a gyerek már képes ezekre a részteljesítményekre, valamint az érzékelőrendszerek is összehangoltan működnek egymással és a mozgással.

Kognitív funkciók zavarai:
A percepció zavarai
A tanulási zavarokkal küszködő gyermekek érzékszervei épek, kifogástalanul látnak és hallanak. Problémáik abból fakadnak, hogy az érzékszerveken keresztül beérkező információk, jelek értelmezése pontatlan, hibás, a központi idegrendszer nem képes az érzékszervek által közvetített információkat pontosan felfogni, továbbítani, tárolni, korábbi ismeretekkel összehasonlítani, rendszerezni, koordinálni, feldolgozni, s végül az adekvát reakciót indítani. Pl. Vannak gyerekek, akik állandóan vakaróznak, dörzsölik a kezüket, csúszkálnak a padon, széken, stb.
1. Az egyensúlyrendszer zavarai:
Bizonytalanság: nehézségi erő észlelésében → Gyerek nem meri megváltoztatni stabil testhelyzetét pl. fél a fél lábon állástól, fára mászástól, stb.
Elégtelen működés: kevés egyensúlyingert érzékel → pl. forgás vagy körhintázás közben nem szédül
Túlműködés: túl sok egyensúlyingert érzékel → pl. nem szeret hintázni, gyakran szédül
2. Az auditív rendszer zavarai:
Az irányhallás hiányosságai → nem tudja, melyik irányból jön a hang
A hallási differenciálás hiányosságai → nem képes a hangokat magasságuk, mélységük, zöngésségük alapján megkülönböztetni
Hallási figura-háttér észlelés zavarai → nem tud egyetlen, kiválasztott hangra vagy szóra figyelni
Hallási zárás, szerialitás zavar → nem tudja a különálló hangokat egyetlen szóvá összeolvasztani
3. A vizuális rendszer zavarai:
Alak- és térészlelés hiányosságai → egyes betűk (alak, forma, méret) megkülönböztetésének nehézségei pl. b, d, g, q, a, stb.
Vizuális differenciálás hiányossága → nem ismer fel egy adott képet hasonló képek között
Vizuális alak-háttér zavar → a vizuális „jelsalátából” nem tudja a számára fontos, lényeges információt kiemelni
Vizuális zárás, szerialitás zavar → képtelen a részinformációk egésszé alakítására pl betűkből szavak, szavakból mondat
4. A taktilis-kinesztetikus rendszer zavarai:
A saját test érzékelésének elégtelensége → erősen kell fogni, ill. erősen ragad meg mindenkit
A kinesztetikus érzékelés hiányossága → pontatlanul észleli saját izületei helyzetét, testtartását, ezért mellényúl
Az alak-háttér észlelésének hiányosságai → pontatlanul fogja fel az érintési ingereket pl. hátára írt betűt
Figyelemzavar
A gyerek figyelme elkalandozik, könnyen elterelhető
Hullámzó, ingadozó intenzitású, képtelen a zavaró ingereket figyelni, gátlás alá helyezni
Perszerváció (figyelem tapadása)
Szelektálási képtelenség
Az emlékezet zavarai
A gyerek számára gondot jelent az ingerek (tárgyak, tárgyképek, szavak, mondatok, utasítások) tárolása, azonnali vagy késleltetett felidézése. Csökkent, nem elégséges a tárolási kapacitásuk.
Minőségében a tárolás felszínes, nem relációkat, műveleteket, információtömböket tárolnak, hanem a konkrét vizuális vagy akusztikus ingerek megjegyzésére törekszenek.
Előhívási stratégiáik sem hatékonyak, ami kódolási zavarokra és szerialitás zavaraira vezethető vissza.
A gondolkodás zavara
A tanulási zavarral küzdõ gyerekek a konkrét feladatok szintjén elfogadhatóbban teljesítenek, a problémák többsége akkor jelentkezik, amikor a feladat absztrakt fogalmakat és formális gondolkodást igényel.
Gondolkodási nehézséget jelent:
- relációk megfordíthatóságának felismerése
- rész-egész felismerése
- bennfoglalás felismerése
- alá-fölérendeltségi összefüggések felismerése
- ok-okozati összefüggések felismerése
A gondolkodás zavara szoros együttjárást mutat a beszéd sajátosságaival. Megfelelő családi környezetben a gyerek analóg úton sajátítja el az alapszókincset, a nyelvi struktúrákat, a mondatalkotás szabályait. A hétköznapok arra is lehetőséget adnak, hogy beépüljenek viselkedésrepertoárjukba olyan alapvető szokáscselekvések, mint a köszönés, az információ- vagy segítségkérés, az érzelmek kinyilvánításának verbális formái.
Problémának kell tekinteni, ha hiányos a tárgyi világ ismerete, ha a szókincshiány miatt nem képes megnevezésre. Legnyugtalanítóbb a relációszókincs szinte teljes hiánya, hiszen következményeit érzékelhetjük nemcsak a matematika, hanem a nyelvtan, környezetismeret, az egész intellektuális fejlődés terén.

A motoros funkciók zavarai:
Az izomtónus zavarai
hypotónus: túl alacsony az izomzat feszültségi állapota → minden mozgás fárasztó, mozgásigénye csökkent, mozdulatai erőtlenek
hypertónus: az izomfeszültség túl magas → állandóan nagy ellenállást kell leküzdenie a mozdulat létrejöttéért
A nagymozgások zavarai
reflexzavarok: újszülöttkori feltétlen reflexek (pl. elemi járás, kúszás, mászás) nem kerülnek gátlás alá, így akadályozódik az agykérgi irányítású mozgás-megnyilvánulások elsajátítása
zavarok a testtartás-, állás és egyensúly-reakciókban: ügyetlen, bizonytalan a zenés-mozgásos játékokban, sportevékenységben
A finommotorika zavarai
az ujjak, a kéz, a kar izomzatának területén: remegés, túl alacsony feszültség tapasztalható
a száj izomzatának területén: nem tud fújni, fütyülni, cuppantani, nyelvével csettinteni
a szem környéki izmok területén: képtelen tekintetét rögzíteni, szemmel fixálni, követni mozgást
A cselekvés tervezésének és irányításának zavarai
fejletlen testséma: nem ismeri a testrészeit, vagy nem tudja megmutatni magán vagy máson
jobb-bal megkülönböztetésének nehézsége
kialakulatlan laterális dominancia: nem ismerhető fel, hogy jobb vagy balkezes-e
nehézségek a test középvonalán történő átnyúláskor: nem tudja bal kézzel megfogni a jobb térdét
gyenge bilaterális mozgáskoordináció: két testfél együttműködésének képtelensége, kéz és láb diszharmonikus mozgása
motorikus gátoltság: mozgások kivitelezése meglassúbbodik
motorikus hiperaktivitás: állandóan izeg-mozog, képtelen egy helyben ülni

Sajátos problémaegyüttes a hiperaktivitás magatartászavar, ami egyrészt önálló szindróma, másrészt sok esetben együtt jár tanulási nehézségekkel. A hiperaktivitás 5-6 éves kortól diagnosztizálható, a viselkedés 3 fő területén jelenik meg:
Motoros tünetek:
- a gyerek megállás nélkül futkározik, a helyiség bútorait rendszeresen mászókának használja
- képtelen egy helyben ülni
- még ülő helyzetben is izeg-mozog
- alvás közben is sokat mocorog
- mindig úton van
Impulzivitás:
- gyakran előbb cselekszik, minthogy gondolkodna
- feltűnően gyorsan és sokszor vált át egyik cselekvésről a másikra
- feladatait képtelen megszervezni
- szinte állandóan ellenőrzést igényel
- nehezen tudja kivárni, míg egy játékban rá kerül a sor
Figyelem zavarai:
- gyakran nem tudja befejezni, amit elkezdett
- gyakran nem figyel arra, amire kellene
- figyelme könnyen elterelhető
- képtelen koncentrálni folyamatosan
- a játék nem tudja lekötni, nem tud tartósan játszani
Hiperaktivitásról minimum 2 motoros, 3 impulzív, 3 figyelem zavar tünet esetén beszélünk.

Folytatása következik!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése