2017. szeptember 28., csütörtök

Szülői Egyesület"Scopul pentru care membrii fondatori hotărăsc să se asocieze este de a contribui la buna desfășurare a activității școlare și a condițiilor în care se desfășoară activitatea din Şcoala Gimnazială dr. Bernády György din Tîrgu Mureş, la creșterea performanţelor şcolare, motivarea elevilor, susținerea materială a elevilor cu probleme speciale, promovarea elevilor și promovarea imaginii Școlii Gimnaziale Bernády György.

Vă așteptăm cu drag să deveniți membru al Asociației. Pentru a adera, completați Cererea de aderare din secțiunea Documente de înființare și după tipărire predați-o la secretariatul scolii sau la învățătoare sau diriginți."

Dacă aveți întrebări, idei de împărtășit, le puteți formula la adresa de e-mail:

asociatia.scoala.bernady@gmail.com

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
pentru anul şcolar 2017-2018


Prezentul regulament se adresează personalului didactic de predare şi instruire practică, personalului didactic auxiliar, nedidactic şi elevilor în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale Nr.1/2011 și ROFUIP intrat în vigoare în data de 31.08.2016. Regulamentul de Ordine Interioară are caracter obligatoriu pentru tot personalul angajat şi elevi.
Prezentul Regulament de Ordine Interioară cuprinde următoarele capitole:

Cap. I      Drepturile şi îndatoririle angajaţilor……………...................pag.   1
Cap. II     Criteriile de evaluare a performanţelor posturilor................ pag. 6
Cap. III    Regulament de ordine interioară pentru elevi…................... pag. 10
Cap. IV    Drepturile elevilor………………………………...................pag. 13
Cap. V     Recompense…………………………………….................... pag. 14
Cap. VI.   Sancţiuni ………………………………………...................  pag. 14
Cap. VII   Drepturile și îndatoririle părinților………………………….. pag. 15
Cap. VII.   Dispoziţii finale………………………………………..........pag. 17

CAP. I   DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE ANGAJAŢILOR.
Art.1. Personalul didactic de predare şi instruire practică beneficiază de următoarele drepturi:
          a) să-şi desfăşoare activitatea potrivit pregătirii profesionale;
          b) să folosească pentru pregătirea şi desfăşurarea activităţii didactice şi ştiinţifice întreaga bază materială a şcolii;
          c) să participe la activităţile de formare continuă în şcoală şi în afara ei şi să beneficieze de avantajele conferite de lege ca o consecinţă a formării continue;
         d) să facă parte din diferite organizaţii profesionale şi sindicale;
         e) să ocupe funcţii de conducere în urma concursurilor organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş;
         f)  să fie  membru în diferite consilii și comisii la nivelul şcolii;
         g) să fie retribuit corespunzător calităţii şi cantităţii muncii prestate conform legii în vigoare;
         Art.2. Personalul didactic de predare şi personalul didactic auxiliar au datoria de a îndeplini toate sarcinile de serviciu ce le revin potrivit contractelor individuale de muncă, fişelor de post, Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, a Regulamentului de Ordine Interioară şi a dispoziţiilor conducerii şcolii.
(1)  Cadrele didactice au obligaţia de a participa la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activităţii şi cu reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie.
(2)  Personalul unităţii trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.
(3) Personalul şcolii are obligaţia să sesizeze la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională, specializată, direcţia de protecţie a copilului, în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului.
(4) Angajaţii unităţii trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.


(5) Personalului şcolii îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.
(6) Personalului unităţii îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, agresarea verbală sau fizică a elevilor şi/ sau al colegilor.
(7) Se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii  / aparţinătorii / reprezentanţii legali ai acestora.
(8) Personalul angajat are obligaţia de a  prezenta la fiecare început de an şcolar adeverinţă medicală din care să reiasă că este apt pentru a funcţiona în învăţământ şi de a se supune examenului psihologic, efectuat de către personalul de specialitate din Centrele de Asistenţă Psihopedagogică din sistemul de învăţământ judeţean.
(9)    Compartimentul de secretariat este subordonat directorului şcolii.
(10) Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.
(11) În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat.
(12) Procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordinul MEN.
(13) Serviciul de administraţie este subordonat directorului şcolii.
(14) Administratorul îşi desfăşoară activitatea sub conducerea directorului, răspunde de gestionarea şi de întreţinerea bazei materiale a unităţii şcolare, coordonează activitatea personalului administrativ de îngrijire şi curăţenie, paznici, muncitori.
(15) Administratorul stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de nevoile şcolii, directorul poate schimba aceste sectoare.
(16) Bibliotecarul este subordonat directorului şcolii. Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii ; sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic. 

Obligaţiile cadrelor didactice :

1) să se pregătească sistematic pentru fiecare lecţie, pregătire care va fi concretizată prin proiecte de activităţi didactice pentru educatoare, învăţători şi profesori în primii ani de învăţământ şi schiţe de lecţii pentru celelalte cadre didactice;
2) să-şi perfecţioneze permanent pregătirea în domeniul specialităţii şi al psiho-pedagogiei, să participe la activităţile comisiilor şi colectivelor de catedră, Consiliului profesoral, Consiliului profesorilor clasei, cercuri pedagogice şi alte activităţi organizate de şcoală sau Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş;
3) să ţină o legătură permanentă cu familiile elevilor prin vizite la domiciliu, convorbiri cu părinţii elevilor, şedinţe cu părinţii;
4) să semnalizeze conducerii şcolii orice neajunsuri din clase, laboratoare şi celelalte spaţii aferente, pentru a fi remediate;
5) să nu lase nesupravegheaţi copiii şi elevii în timpul programului;
6) să respecte ordinea şi disciplina în incinta şcolii;
7) să participe la instructajele generale şi periodice de protecţia muncii şi PSI şi să-şi însuşească cele prezentate;
8) să folosească echipamentul de protecţie de lucru, instinctoarele, conform regulamentelor în vigoare;
9) să respecte normele igienico-sanitare şi să menţină curăţenia la locul de muncă, grupurile sanitare, spaţiile din incinta şcolii şi din afara ei;


10) să aducă la cunoştinţa secretariatului şcolii toate modificările ce survin în viaţa personală sau a familiei în legătură cu drepturile şi obligaţiile profesionale ce-i revin, precum şi modificările de efective care survin la clasă în calitate de educator, învăţător sau diriginte;
11) să manifeste loialitate faţă de şcoală prin activitatea pe care o desfăşoară şi prin comportamentul său;
12)  au obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă şi de a consemna în aceasta titlul lecţiei.
13) să efectueze predarea şi primirea serviciului la locul de muncă conform instrucţiunilor de lucru. În cazul nesosirii schimbului, să nu părăsească locul de muncă până la sosirea acestuia;
14) să asigure utilizarea judicioasă a materialelor, a energiei şi gazelor naturale, apei potabile cu respectarea strictă a normelor de consum, înlăturarea oricărei neglijenţe în păstrarea bunurilor;
15) să scoată din clasă elevii, după ce se sună în pauză şi să supravegheze ieşirea acestora în mod ordonat în curtea şcolii
16) profesorul de serviciu să asigure intrarea în clase a elevilor în mod ordonat după terminarea pauzei. Pentru orele de informatică, biologie, fizică şi chimie elevii vor fi conduşi în laboratoare de către profesor;
17) să noteze elevii absenţi şi întârziaţi, să fie cointeresaţi de prezenţa elevilor la ore.
18)  au obligaţia de a evalua rezultatele la învăţătură în mod ritmic, în conformitate cu metodologiile elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.
19)  rezultatele lucrărilor scrise semestriale (la obiectele la care acestea se dau) vor fi analizate împreună cu elevii, vor fi păstrate în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi vor putea fi consultate de părinţii elevilor în cazul în care aceştia doresc să le vadă, în prezenţa profesorului care predă disciplina respectivă.
20)  toţi învăţătorii şi profesorii au obligaţia de efectua serviciul pe şcoală conform programării.
21) învoirea cadrelor didactice de la cursuri pentru rezolvarea unor probleme personale se va face numai în cazuri bine justificate, cu aprobarea conducerii şcolii, prin completarea cererii tip de învoire care presupune, în mod obligatoriu, asigurarea suplinirii cu cadru didactic pentru toate orele ce nu pot fi efectuate, iar deacă este de serviciu pe școală, să asigure suplinirea de către colegi și a acestei îndatoriri.
22) personalul școlii are obligația de a prticipa  la ședințele de lucru. După absentarea nemotivată de 2 ori atrage sancționarea prin „obsevație scrisă“ a persoanei respective. Învoirea de la ședințe se face în scris, înregistrat la secretariatul școlii înainte de începerea ședinței.
22) cadrele didactice, în general, învăţătorii şi profesorii diriginţi, în special, au obligaţia de a însoţi permanent elevii la toate activităţile de grup organizate cu aprobarea conducerii şcolii: excursii, drumeţii, vizionări de spectacole, acţiuni cultural-artistice şi sportive, concursuri, serbarea şcolii etc.               
Art.3. Sunt interzise următoarele fapte:
              a) întârzierea la ore sau ieşirea de la oră înainte de a se suna;
              b) absentarea de la cursuri sau serviciu fără a anunţa conducerea şcolii. Absentarea de la program a personalului şcolii pentru rezolvarea unor probleme de ordin personal se aprobă în urma unei cereri adresate conducerii unităţii în conformitate cu legislaţia în vogoare şi conform procedurii.
              c) prezentarea la serviciu sub influenţa alcoolului, introducerea şi consumarea de către angajaţi a băuturilor alcoolice în şcoală;
              d) refuzul executării sarcinilor de serviciu date de conducerea şcolii şi care revin din fişa postului precum şi executarea cu întârziere a acestora;
              e) desfășurarea unor activități cu copiii, părinți sau alte persoane neaparținătoare școlii, fără aprobarea conducerii unității școlare pe baza unei cereri adresate conducerii școlii cu cel puțin 2 zile înaintea desfășurării activității;
              f) menţinerea dezordinii în sălile de clase, laboratoare şi sala de sport;
              g) fumatul în incinta şcolii;
            

 h) săvârşirea de acte ce ar putea pune în pericol siguranţa elevilor şi a şcolii;
              i) însuşirea sau încercarea de însuşire a bunurilor aparţinând unităţii sau a persoanelor fizice.
              j) se interzice accesul autoturismelor particulare în incinta şcolii (decât cu aprobarea conducerii şcolii).
               k) conducerea şi personalul din învăţământ  nu pot face publice date personale ale elevilor, rezultate şcolare, lucrări scrise, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.Organizarea timpului de lucru
             Art.4. Durata normală a timpului efectiv de lucru este norma didactică pentru  educatoare, învăţători, profesori şi de 8 ore zilnic pentru personalul didactic auxiliar şi cel administrativ - gospodăresc (secretar, bibliotecar, administrator, personal de îngrijire, asistentă medicală, portar).
             Art.5. Pentru personalul de pază care lucrează în schimburi, zilele de repaus săptămânal sunt cele care rezultă din graficul lunar, cu respectarea Codului Muncii.
             Art.6. Personalul de îngrijire, când lucrează în schimbul de după masă, asigură şi serviciu de pază până la sosirea paznicului de serviciu (conform graficului).
  Art.7. Personalul de îngrijire, atunci când este nevoie, îndeplineşte şi funcţia de curier.
  Art.8. Evidenţa prezenţei angajaţilor în şcoală se face pentru educatoare, învăţătoare şi profesori prin condica de evidenţă a activităţilor iar pentru personalul didactic auxiliar şi administrativ - gospodăresc, prin condica de prezenţă şi pontaj.
  Art.9. Schimburi între personalul angajat al şcolii se pot face numai cu aprobarea conducerii şcolii prin:
            a) schimbul de ore sau suplinire se face de către un coleg de aceeaşi specialitate sau înrudită;
            b) preluarea de alt angajat a sarcinilor de serviciu.
 Art.10. Programarea concediilor de odihnă se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare ţinând cont de cerinţele şi programul şcolii, iar evidenţa se va ţine de directorul şcolii şi secretariat.
 Art.11. Se interzice fumatul și consumul de băuturi alcoolice și altor substanțe halucinogene în incinta școlii și în timpul programului de lucru.
Art.12. Până la realizarea de către angajator a echipamentelor vestimentare specific funcției de încadrare, angajații vor veni în echipament corespunzător realizat din surse proprii.

           RECOMPENSE
Art.11. Angajaţii a căror activitate profesională se evidenţiază în mod deosebit, pe lângă salariul cuvenit, pot beneficia de  gradaţie de merit pentru o perioada de 5 ani.

           SANCŢIUNI DISCIPLINARE
Art.12. Încălcarea în mod conştient a obligaţiilor de muncă inclusiv a normelor de comportare, precum şi a prevederilor cuprinse în Regulamentul de Ordine Interioară, constituie o abatere disciplinară şi se sancţionează indiferent de funcţia pe care o are persoana încadrată.
Art.13. Pentru abateri disciplinare, potrivit art.280 din Leg.Nr.1/2011 se aplică următoarele sancţiuni:
          a) observaţie scrisă;
          b) avertisment;
          c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
          d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru


obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;
          e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
          f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art.14. Desfacerea disciplinară a contractului de muncă şi îndepărtarea din învăţământ a cadrului didactic sancţionat, se aplică pentru abateri disciplinare sistematice sau chiar pentru o abatere deosebit de gravă, dacă prin această abatere, cel vinovat devine incompatibil cu misiunea de educator :
- în cazul personalului didactic auxiliar şi administrativ-gospodăresc, dacă sunt parcurse toate sancţiunile prevăzute de Codul Muncii până la desfacerea contractului de muncă şi cel vinovat nu se poate îndrepta, urmează desfacerea contractului de muncă;
- sancţiunile “observație scrisă” şi “avertisment” se pot aplica şi de către director. Celelalte sancţiuni se aplică de către Consiliul de Administraţie al şcolii;
Art.15. Se consideră deosebit de grave şi se sancţionează cu desfacerea contractului de muncă a personalului didactic auxiliar şi administrativ – gospodăresc, următoarele fapte:
          a) prezentarea la serviciu sub influenţa alcoolului sau consumarea băuturilor alcoolice în incinta unităţii;
          b) dormitul în timpul serviciului;
          c) părăsirea locului de muncă sau unităţii fără aprobarea conducerii şcolii;
          d) refuzul executării sarcinilor de serviciu date de conducerea şcolii;
          e) furtul din avutul şcolii sau din proprietatea persoanelor fizice din şcoală, indiferent de valoarea acestora;
          f) săvârşirea unor acte care pun în pericol securitatea şcolii sau a elevilor şi cadrelor angajate;
          g) încălcarea voită a normelor de protecţia muncii;
          h) falsificarea actelor doveditoare pregătirii profesionale şi ascunderea unor fapte săvârşite anterior angajării în şcoală.
Art.16. Prezentul Regulament de Ordine Interioară va fi completat cu noile dispoziţii venite din partea I.S.J.M. sau noi ordine ale M.E.N.
Art.17. Toate dispoziţiile, instrucţiunile din regulamentul anterior
care contravin prezentului regulament şi anexelor acestuia, îşi încetează aplicabilitatea.

          ÎNDATORIRILE CADRULUI DIDACTIC DE SERVICIU
l. Se prezintă la şcoală la ora 7,30. Instruieşte şi  ţine legătura cu elevii de serviciu de la nivelul unde este repartizat.
2. La ora 7,50, permite intrarea elevilor în clase. Aceştia îşi pregătesc cărţile şi caietele pentru ore. În acest timp învăţătorii şi profesorii de serviciu sunt prezenţi pe coridoare şi supraveghează toate clasele.
3. La ora 8,00 sună începerea cursurilor şi se intră în clasă.
4. Portarul sau personanul de serviciu respectiv învăţătorul de serviciu sună pentru intrare la ore şi pentru ieşirea în pauze, după cum urmează:
          Clasele P-VIII: PAUZE:
                 8,5o - 9,00
                 9,50 - l0,10
               11,00 - 11,10
               12,00 - 12,10
               13,00 - 13,10
               14,00 - 14,10
5. În pauze cadrele didactice de serviciu se află în mijlocul elevilor şi nu permit ca aceştia să părăsească curtea şcolii, să intre în noroi, să joace jocuri nepermise, ori care ar putea duce la accidente sau să facă stricăciuni bunurilor şcolii sau gospodăriilor vecine.
6. Cadrele didactice de serviciu au datoria de a veghea tot timpul la menţinerea curăţeniei în şcoală şi de a atrage atenţia personalului de îngrijire în legătură cu curăţenia pe scări, coridoare şi în curte.
7. La ora stabilită pentru părăsirea şcolii, cadrele didactice de serviciu închid dulapul cu cataloagele iar cheile se depun la locul stabilit.
8. Cadrele didactice de serviciu sunt ajutate de către elevii de serviciu care sunt instruiţi de către diriginţi.
9. Raportează conducerii şcolii abaterile mai mari ale elevilor,  neregulile constatate în timpul serviciului printr-un proces verbal consemnat în caietul cadrului didactic de serviciu pe şcoală.
10. Cadrele didactice de serviciu nu permit sub nici o formă ca elevii să alerge pe coridoare, să strige, să fluiere, să se joace pe scări. Abaterile grave vor fi aduse la cunoştinţa diriginţilor sau consemnate în carnetul de elev precum şi în procesul-verbal ce se va întocmi la terminarea serviciului.
11. Cadrele didactice de serviciu, în lipsa directorilor, asigură suplinirea cadrelor didactice care lipsesc.
12. Părăsesc incinta şcolii numai după ce elevii au terminat cursurile.

          Cap.II. Criteriile de evaluare a performanţelor posturilor
          1. Posturi didactice: 

1.4 Proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și interesele educabililor, planul managerial al unității.
15
1.     Realizarea activităților didactice
2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor specifice.


2.2  Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ în vederea optimizării activităților didactice-inclusiv a resurselor TIC.


 2.3 Diseminarea, evaluarea și valorizarea activităților realizate.


2.4 Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare, participarea la acțiuni de voluntariat.


2.5 Formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă în vederea formării/dezvoltării competenței de ,,a învăța să înveți”.
25
2.   Evaluarea rezultatelor
învățării


3.1 Asigurarea transparenței criteriilor, a procedurilor de evaluare și a rezultatelor activităților de evaluare.


3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea și comunicarea rezultatelor.


3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică.


3.4 Promovarea autoevaluării și interevaluării.


3.5 Evaluarea satisfacției beneficiarilor educaționali.


3.6 Coordonarea elaborării portofoliului educațional ca element central al evaluării rezultatelor învățării.
20
Domenii
ale evaluării


Criterii de performanțăIndicatori de performanță
Punctaj maximPunctaj
acordat
Validare consiliul profesoral
Auto evaluare
Evaluare comisie
Evaluare CA
3.    Proiectarea activității


1.1 Respectarea programei școlare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum și adaptarea acesteia la particularitățile grupei/clasei.                        


1.2. Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității.


1.3 Folosirea tehnologiei informării și comunicării (TIC) în activitatea de proiectare.


4.      Managementul clasei de elevi
4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfășurarea activităților în conformitate cu particularitățile clasei de elevi.4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor și gestionarea situațiilor conflictuale.


4.3 Cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a elevilor.


4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică.
12
5.     Managementul carierei și al dezvoltării personale5.1 Valorificarea competențelor științifice, didactice și metodice dobândite prin participarea la programele de formare continuă/perfecționare. 


5.2 Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabilului.


5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului profesional  și dosarului personal.


5.4 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în interiorul și în afara unității (cu elevii, personalul școlii, echipa managerială și cu beneficiarii din cadrul comunității-familiile elevilor).


5.5. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament), respectarea şi promovarea deontologiei profesionale

8
6.    Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare6.1 Dezvoltarea de parteneriate și  proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale.


6.2 Promovarea ofertei educaționale.6.3 Promovarea imaginii școlii în comunitate prin participarea și rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiții, activități extracurriculare și extrașcolare.6.4 Realizarea/participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și comportamentelor nesănătoase în mediul școlar, familie și societate.


6.5 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii și de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ precum și a sarcinilor suplimentare.


 6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației.
15
7.                   Conduita profesională
7.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).

2
7.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.

3


5100
  
 2. Posturi didactice auxiliare
Secretar:

Domenii ale evaluării
Criterii de performanță
Indicatori de perf.
Punctaj maxim
Punctaj autoevaluare
Punctaj compartiment
Punctaj CA
Validare CP
1. Proiectarea activității
1.1.Respectarea planurilor manageriale ale școlii.


1.2.Implicarea în proiectarea activității școlii, la nivelul compartimentului.


1.3.Realizarea planificării calendaristice a compartimentului.


1.4.Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare.


1.5.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.
20

2. Realizarea activităților
2.1.Organizarea documentelor oficiale.


2.2. Asigură ordonarea și arhivarea documentelor unității.


2.3. Gestionarea  documentelor  pentru resursa  umană  a unității (cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea și prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de salarizare și REVISAL.


2.4. Întocmirea și actualizarea documentelor de studii ale elevilor.


2.5. Alcătuirea de proceduri.
30
3. Comunicare și relaționare
3.1.Asigurarea fluxului informațional al compartimentului.


3.2.Raportarea periodică pentru conducerea instituției.


3.3.Asigurarea transparenței deciziilor din compartiment.


3.4. Evidența, gestionarea și arhivarea documentelor.


3.5. Asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcți și indirecți.
20
4. Managementul carierei și al dezvoltării personale
4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.


4.2.  Participarea la activități de formare profesională și dezvoltare în carieră.


4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul școlar.
10

5.Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii
5.1. Planificarea activității compartimentului  prin prisma dezvoltării instituționale și promovarea imaginii școlii.


5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea compartimentului.


5.3. Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate.


5.4. Respectarea normelor, ROI, a procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ.
15
6.    Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).

2
6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.

3


5
TOTAL


100

3. Posturi nedidactice

Nr.
Crt.
Criterii de evaluare
Punctaj maxim
I
Gradul de îndeplinire al standardelor de performanţă
70
I.1
Cantitatea serviciilor prestate conform fişei postului
30
I.2
Calitatea muncii prestate
25
I.3
Modul de realizare a sarcinilor şi de utilizare al resurselor (responsabilitate, conştiinciozitate, punctualitate, operativitate, utilizarea maximă a reusrselor puse la dispoziţia postului)
15
II
Dificultatea / complexitatea acţiunilor / operaţiilor
20
III
Interes pentru autoperfecţionare şi participare la cursuri de perfecţionare organizate de instituţiile  abilitate în acest sens
10

Punctaj total

100
CAP. III.  REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ PENTRU ELEVI

Art.l. Elevii au obligaţia de a participa la cursuri şi la activităţile conexe procesului de învăţământ conform orarului şi programelor de activitate.
Art.2. Elevii vor avea acces în incinta şcolii  cu  l0 minute înaintea începerii orelor.
Art.3. Intrarea elevilor în clasă se face în ordine, numai prin locurile destinate acestui scop, sub supravegherea profesorului de serviciu.
Art.4. Elevii care nu se află în clasă la intrarea profesorului vor fi consideraţi absenţi.
Art.5. Elevii absenţi vor fi consemnaţi obligatoriu de către profesori şi notaţi în rubrica respectivă.
Art.6. Elevii care întârzie pot cere permisiunea cadrului didactic de a intra la ora, dar numai în cazuri bine întemeiate (reţinerea la cabinetul medical, reţinerea elevului de către directori, diriginte). Absenţele şi întârzierile notate cu “I” se vor motiva de către diriginte.
Art.7. După terminarea orei, elevii se vor deplasa în curte în ordine fără a fugi sau alerga pe coridoare.Art.8. Deplasarea în cabinete şi laboratoare se face numai sub supravegherea profesorului de specialitate.
Art.9. Părăsirea incintei şcolii este interzisă atât în timpul cursurilor cât şi a pauzei. În caz de forţă majoră acest lucru este posibil doar cu aprobarea profesorului de serviciu, a dirigintelui sau a directorilor.
Art.l0. După terminarea orei, în cel mult 5 minute, toţi elevii vor părăsi, în cea mai mare ordine, sala de clasă (excepţie elevii de serviciu pe clasă);
Art.11. Elevii datorează respect cadrelor didactice, personalului administrativ - gospodăresc pe toată durata desfăşurării activităţii;
Art.12. Motivarea absenţelor din cauza îmbolnăvirii se efectuează pe baza următoarelor acte:
           a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie şi avizată de medicul şcolar.
           b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea spitalicească, în cazul în care elevul a fost internat.
           c) cererea scrisă a părintelui / tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de învăţământ şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele / învăţătoarea clasei.
Art.13. În cazul unor probleme familiale deosebite, părinţii pot solicita motivarea absenţelor fără a depăşi 3 zile pe semestru în condiţiile literei  "c ".
Art.14. Motivarea se va face de către diriginte în ziua prezentării actelor care vor fi prezentate în termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevilor şi vor fi păstrate de către învăţător/diriginte pe tot parcursul anului şcolar.
Art.15. În funcţie de absenţele nemotivate, notele la purtare vor fi scăzute cu un punct pentru fiecare 10 absenţe nemotivate, iar cei cu media la purtare sub 6 vor fi declaraţi repetenţi, indiferent de mediile obţinute la obiectele de studiu.
Art.16. Nici unui elev nu-i este permis să facă din naţionalitate,  religie, stare socială sau familia unui coleg, obiect de jignire sau insultă;
Art.17. Este interzis elevilor:
a) să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale străine procesului de învăţământ care prin conţinutul lor încalcă legile în vigoare;
b) să introducă în perimetrul şcolii orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum: muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului şcolii;
c) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic ;
 d) să utilizeze telefoane celulare în timpul orelor de curs al examenelor şi al concursurilor;
e) se interzice înregistrarea activității didactice de către elevi, cu excepția situației în care aceasta ar folosi la optimizarea procesului instructiv educativ;
 f) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul şcolii ;
 g) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare ;
 h) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul din şcoală.
 Art.18. Este interzisă deteriorarea mobilierului şi a localului şcolii prin zgâriere, tăiere, rupere,etc. Cei vinovaţi de asemenea fapte sunt obligaţi să plătească stricăciunile iar dacă vinovatul nu se găseşte,  răspunde material întreaga clasă;
 Art.19. În incinta şcolii se interzice elevilor fumatul, consumul de băuturi alcoolice, droguri, seminţe sau a altor produse care deteriorează aspectul general al şcolii, jocurile de noroc;
 Art.20. Este interzisă aruncarea hârtiilor, resturilor de mâncare, etc., în sălile de clasă, coridoare, grupuri sanitare sau în curtea şcolii. Se vor folosi în acest scop coşurile de gunoi;
 Art.21. Se interzice urcarea pe porţile terenului de fotbal şi baschet, pe gardurile de împrejmuire, în arborii din curtea şcolii;

Art.22. Se interzice practicarea jocurilor de fotbal, baschet, tenis, handbal în afara spaţiului destinat pentru acestea;
Art.23. Pregătirea pentru orele de educaţie-fizică se face în vestiarul sălii de sport. Intrarea în sălile de clasă, după orele de educaţie-fizică se face odată cu ceilalţi elevi;
Art.24. Se interzice elevilor să se urce pe bănci, ferestre, oricare ar fi motivul;
Art.25. Elevii sunt obligaţi să folosească corect instalaţiile din grupurile sanitare;
Art.26. Elevii sunt datori să aibă o comportare civilizată, o ţinută decentă, să fie disciplinaţi, politicoşi în şcoală, familie, pe stradă şi în locurile publice;
Art.27. Elevii sunt datori să respecte cu stricteţe legile ţării, Regulamentul şcolar, Regulamentul de Ordine Interioară, regulile de circulaţie şi cele privitoare la starea sănătăţii, normele de protecţia muncii, de prevenire şi stingerea incendiilor, cele de protecţie civilă şi protecţia mediului;
Art.28. Elevii au obligaţia de a avea asupra lor carnetul de elev şi a-l prezenta învăţătoarei sau profesorului pentru consemnarea calificativelor sau a notelor obţinute.
Art.29. Elevii au obligaţia să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în bună stare la sfârşitul anului şcolar;
Art.30. Elevii au obligaţia de a utiliza civilizat cărţile împrumutate de la biblioteca şcolii şi de a le restitui în bună stare şi la timpul prevăzut de lege.
Art.31. Elevii au obligaţia să poarte uniforma peronalizată şcolii, să aibă o ţinută vestimentară şi capilară decentă şi îngrijită.
Art.32. Este interzis copiatul, utilizarea fiţuicilor sau a altor mijloace necinstite de a obţine note.
Art.33. Se interzice folosirea obiectelor colegilor fără acordul acestora precum şi invitarea unor persoane străine în clasă şi şcoală.
Art.34. Este interzis jocul cu mingea în curtea şcolii precum şi jocul cu bulgări de zăpadă.
Art.35. Este interzis furtul, falsul în acte publice, minciuna, etc.
Art. 36. Este intersiz să părăsească incinta unității în pauze sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu.

Cap IV. DREPTURILE ELEVILOR
Art.1. Elevii se bucură de toate drepturile legale şi nicio activitate organizată în şcoală nu trebuie să lezeze demnitatea sau personalitatea acestora.
Art.2. Elevii au dreptul să opteze pentru tipul şi forma de învăţământ şi să aleagă din timp opţiunea din oferta cuprinsă în curriculumul la decizia şcolii, fiind consiliaţi pentru aceasta de către părinţi, educator, etc.
Art.3. Elevii din învăţământul de stat primar şi gimnazial au dreptul să primească gratuit manuale şcolare.
Art.4. Elevii aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze în limba maternă la toate nivelele şi formele de învăţământ.
Art.5. Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, pe toată durata studiilor, baza materială şi didactică a şcolii la care sunt înscrişi.
Art.6. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, precum şi la cele organizate de cluburile elevilor.
Art.7. Elevilor le este garantată libertatea de asociere în cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale, sportive care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ.
Art.8. În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă medicală gratuită.
Art.9. Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi, să primească premii şi recompense pentru rezultatele la activităţile curriculare şi extra-curriculare precum şi pentru atitudine civică deosebită.
Art.10. Elevii au dreptul de a fi aleşi reprezentativ în Consiliul elevilor, care funcţionează pe baza unui regulament propriu.
Art.11. Elevii au libertatea de a redacta şi difuza reviste şi publicaţii şcolare proprii cu condiţia ca acestea, prin conţinutul lor să nu contravină legislaţiei în vigoare.
Art.12. Elevii cu situaţie socială dificilă au dreptul de a primi burse sociale în conformitate cu reglementările în vigoare; aceleaşi drepturi le au şi elevii cu probleme speciale de sănătate.
Art.13. Instrucţiunile pentru acordarea burselor se afişează anual, pentru a fi cunoscute şi respectate de elevi şi părinţi.
Art.14 Elevii au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru , operă, film și alte manifestări culturale/sportive organizate de instituții publice.
Art.15 Elevii beneficiază de tarife reduse cu 50% pentru transport local în comun, pe tot parcursul anului calendaristic. Cei orfani, cu CES sau cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială/ tutela beneficiază de gratuitate la transport local în comun.
Art.16 Elevul\părintele acestuia  au dreptul de a contesta rezultatele evaluării,solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia,în prezenţa elevului şi a părintelui,în termen de 5 zile de la comunicare.Dacă argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt satisfăcătoare ,elevul (sau părintele acestuia) pot solicita în scris,directorului unităţii reevaluarea lucrării(exceptând probele orale sau practice).Pentru soluţionarea cererii de reevaluare ,directorul va desemna două cadre didactice de specialitate ,din unitatea de învăţământ,care nu predau la clasa respectivă şi care vor reevalua lucrarea scrisă.
Art.17 Elevii şi părinţii acestora au dreptul să fie consultaţi şi să-şi exprime opţiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ.

           SARCINILE ELEVILOR DE SERVICIU PE ŞCOALĂ

           - se informează cine este profesorul de serviciu la nivelul unde este repartizat; ţine legătura cu acesta.
          - sprijină profesorul de serviciu în menţinerea ordinei, a disciplinei pe timpul pauzelor;
          - nu permite deplasarea elevilor decât prin locurile stabilite pentru aceştia;
          - notează cazurile de indisciplină (ţipete, fluierături, alergări pe coridoare, bătăi, pe cei ce aruncă hârtii şi resturi de mâncare pe coridoare, etc.) şi predă lista profesorului de serviciu de la nivelul respectiv;
          - are ţinuta curată şi decentă şi se comportă civilizat cu colegii;
Abaterile de la cele menţionate mai sus, sunt sancţionate conform prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară.

Cap. V. RECOMPENSE ACORDATE ELEVILOR :
 Art.1. Elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătură sau în alte activităţi pot primi următoarele recompense:
a)    evidenţierea în faţa colectivului clasei;
b) evidenţierea în faţa colegilor de şcoală şi a Consiliului profesoral;
c) comunicarea verbală sau scrisă adresată părinţilor cu menţio-
narea faptelor pentru care a fost evidenţiat elevul;
d) trimiterea cu prioritate în excursii şi tabere şcolare;
e) acordarea de burse sau alte recompense materiale;
f) acordarea de premii, insigne, diplome, medalii;
g) acordarea Premiului de onoare al şcolii;
 Art.2. Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la propunerea învăţătorilor şi a diriginţilor, a Consiliului clasei, a directorilor şcolii.
Se pot acorda premii elevilor care:
              1. au obţinut primele trei medii generale pe clasă, nu mai mici de 9.
              2. s-au distins la unul sau mai multe discipline de studiu;
              3. au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional;
              4. s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
              5. au avut la nivelul clasei cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar;
     
  Cap. VI.  SANCŢIUNI PENTRU ELEVI:
Art.1. Elevii care săvârşesc fapte contrare legilor sau regulamentelor şcolare vor fi sancţionaţi după gravitatea faptelor după cum urmează:
     a) observaţia individuală;
                 b) mustrarea în faţă clasei sau a Consiliului profesoral;
     c) mustrarea se aduce la cunoştinţa părinţilor în scris de către învăţător sau dirigintele clasei;
          - mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului, în scris, la propunerea consiliului clasei sau a directorului, de către diriginte/învăţător şi director şi înmânarea documentului părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură.
          - sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numă-rul documentului.
          - sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.
          - sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
d) retragerea temporară a bursei şcolare;
e) eliminarea din şcoală pe o perioadă de 3-5 zile; absenţele se con-semnează în catalogul clasei.
f) mutarea disciplinară în altă clasă paralelă;
g) pierderea definitivă a bursei;
 h) mutarea     disciplinara,  temporară sau definitivă, la altă şcoală;
 i) achitarea contravalorii sau repararea stricăciunii produse;
 j) scăderea notei la purtare cu un punct pentru fiecare 10 ore absenţe nemotivate;
 k) toate sancţiunile de mai sus vor fi însoţite de scăderea notei la purtare.
 l) toate abaterile vor fi aduse la cunoştinţa părinţilor înainte de întrunirea şedinţei în care se va decide sancţiunea meritată.
m) cu excepţia observaţiei şi avertismentului ,toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate în scris părinţilor.

            Art.2. Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.
            Art.3. În cazul în care vinovaţii nu se cunosc, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase.
            Art.4. În cazul distrugerii/deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.
            Art.5. În cazul utilizării telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, telefonul este preluat de cadru didactic şi înapoiat părintelui, care este informat în ziua incidentului.

Cap. VII. Drepturile și îndatoririle părinților, tutorilor, susținătorilor legali

Părinţii au dreptul:
- să decidă,în limitele legale,cu privire la unitatea de învăţământ unde va studia elevul
-să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriului copil
-să aibă acces în incinta unităţii de învăţământ dacă:a fost solicitat pentru o discuţie cu un cadru didactic\director;desfăşoară activităţi în comun cu cadrul didactic;depune un document la secretariat;participă la întâlnirile cu cadrul didactic
-să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică
- să solicite rezolvarea unor stări conflictuale prin discuţii amiabile cu salariatul unităţii şcolare implicat\cu directorul unităţii.Dacă nu se poate soluţiona astfel conflictul,părintele adresează o cerere scrisă conducerii unităţii de învăţământ.In cazul în care toate aceste etape au fost parcurse,fără rezolvarea stării conflictuale,părintele are dreptul să solicite soluţionarea ei la inspectoratul şcolar.
Indatoriri:
-să asigure frecvenţa şcolară a elevului până la finalizarea studiilor din învăţământul obligatoriu(nerespectarea acestei prevederi se poate sancţiona cu amendă între 100-1000 lei sau muncă în folosul comunităţii)
-cel puţin odată pe lună să ia legătura cu cadrul didactic(învăţător sau diriginte)pentru a cunoaşte evoluţia elevului
-răspunde material pentru distrugerile cauzate de elev
-i se interzice agresarea fizică,psihică,verbală a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ
COMITETUL DE PĂRINŢI
Se înfiinţează şi funcţionează la nivelul fiecărei grupe/clase, fiind compus din 3 persoane:un preşedinte şi trei membrii.
Atribuţii
a) pune în practică deciziile luate de adunarea generală a părinţilor
b) sprijină cadrul didactic în organizarea şi desfăşurarea de proiecte,programe şi activităţi educative extraşcolare şi în derularea programelor de prevenire şi combatere a absenteismului şcolar
c) atrage persoane fizice/juridice pentru a susţine financiar sau material programele de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale a clasei/şcolii
d) sprijină cadrul didactic /conducerea unităţii de învăţământ prin implicarea activă în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei/unităţii de învăţământ
e) sprijină cadrul didactic în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională
f)se implică activ  în asigurarea securităţii elevilor pe durata orelor de curs precum şi în cadrul activităţilor extraşcolare
g) prezintă semestrial ,justificarea utilizării fondurilor ,dacă există
Comitetul de părinţi poate decide să susţină ,inclusiv financiar ,întreţinerea,dezvoltarea şi modernizarea bazei material a clasei.
Este interzisă implicarea elevilor sau a cadrelor didactice în strângerea fondurilor.
Consiliul reprezentativ al părinților/ asociația de părinți
Este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi şi este condus de către un preşedinte şi doi vicepreşedinţi.
ATRIBUŢII
-propune unităţii de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculum la decizia şcolii
-sprijină parteneriatele educaţionale dintre unitatea de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ din comunitatea locală
-susţine unitatea de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi combatere a absenteismului şcolar şi a violenţei
-promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală
-se ocupă de conservarea/promovarea/cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor ,pe plan local
-susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii pe teme educaţionale
-colaborează cu instituţiile publice de asistenţă social
-sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei material
-poate atrage resurse financiare (contribuţii,donaţii,sponsorizări,etc)din partea unor persoane fizice/juridice care vor fi utilizate pentru :modernizarea/întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ ;acordarea de premii şi burse elevilor;sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare ;acordarea de sprijin financiar/material copiilor ce provin din familii cu situaţie materială precară.

Capitolul VIII. Dispoziţii finale
Art.1. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării de câtre Consiliul Profesoral.
Art.2. Prevederile acestui regulament sunt valabile pentru anul şcolar 2016-2017.
Art.3. Acestui regulament îi pot fi aduse modificări sau adăugiri numai cu aprobarea Consiliului Profesoral.

             
 Tg-Mureş                                                                        DIRECTOR,
      
            06.03.2017                                                                Prof. dr. Kupán EdithREGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
pentru anul şcolar 2017-2018


Prezentul regulament se adresează personalului didactic de predare şi instruire practică, personalului didactic auxiliar, nedidactic şi elevilor în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale Nr.1/2011 și ROFUIP intrat în vigoare în data de 31.08.2016. Regulamentul de Ordine Interioară are caracter obligatoriu pentru tot personalul angajat şi elevi.
Prezentul Regulament de Ordine Interioară cuprinde următoarele capitole:

Cap. I      Drepturile şi îndatoririle angajaţilor……………...................pag.   1
Cap. II     Criteriile de evaluare a performanţelor posturilor................ pag. 6
Cap. III    Regulament de ordine interioară pentru elevi…................... pag. 10
Cap. IV    Drepturile elevilor………………………………...................pag. 13
Cap. V     Recompense…………………………………….................... pag. 14
Cap. VI.   Sancţiuni ………………………………………...................  pag. 14
Cap. VII   Drepturile și îndatoririle părinților………………………….. pag. 15
Cap. VII.   Dispoziţii finale………………………………………..........pag. 17

CAP. I   DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE ANGAJAŢILOR.
Art.1. Personalul didactic de predare şi instruire practică beneficiază de următoarele drepturi:
          a) să-şi desfăşoare activitatea potrivit pregătirii profesionale;
          b) să folosească pentru pregătirea şi desfăşurarea activităţii didactice şi ştiinţifice întreaga bază materială a şcolii;
          c) să participe la activităţile de formare continuă în şcoală şi în afara ei şi să beneficieze de avantajele conferite de lege ca o consecinţă a formării continue;
         d) să facă parte din diferite organizaţii profesionale şi sindicale;
         e) să ocupe funcţii de conducere în urma concursurilor organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş;
         f)  să fie  membru în diferite consilii și comisii la nivelul şcolii;
         g) să fie retribuit corespunzător calităţii şi cantităţii muncii prestate conform legii în vigoare;
         Art.2. Personalul didactic de predare şi personalul didactic auxiliar au datoria de a îndeplini toate sarcinile de serviciu ce le revin potrivit contractelor individuale de muncă, fişelor de post, Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, a Regulamentului de Ordine Interioară şi a dispoziţiilor conducerii şcolii.
(1)  Cadrele didactice au obligaţia de a participa la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activităţii şi cu reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie.
(2)  Personalul unităţii trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le transmite elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.
(3) Personalul şcolii are obligaţia să sesizeze la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională, specializată, direcţia de protecţie a copilului, în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului.
(4) Angajaţii unităţii trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii, părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.


(5) Personalului şcolii îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.
(6) Personalului unităţii îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, agresarea verbală sau fizică a elevilor şi/ sau al colegilor.
(7) Se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii  / aparţinătorii / reprezentanţii legali ai acestora.
(8) Personalul angajat are obligaţia de a  prezenta la fiecare început de an şcolar adeverinţă medicală din care să reiasă că este apt pentru a funcţiona în învăţământ şi de a se supune examenului psihologic, efectuat de către personalul de specialitate din Centrele de Asistenţă Psihopedagogică din sistemul de învăţământ judeţean.
(9)    Compartimentul de secretariat este subordonat directorului şcolii.
(10) Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.
(11) În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat.
(12) Procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordinul MEN.
(13) Serviciul de administraţie este subordonat directorului şcolii.
(14) Administratorul îşi desfăşoară activitatea sub conducerea directorului, răspunde de gestionarea şi de întreţinerea bazei materiale a unităţii şcolare, coordonează activitatea personalului administrativ de îngrijire şi curăţenie, paznici, muncitori.
(15) Administratorul stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de nevoile şcolii, directorul poate schimba aceste sectoare.
(16) Bibliotecarul este subordonat directorului şcolii. Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii ; sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic. 

Obligaţiile cadrelor didactice :

1) să se pregătească sistematic pentru fiecare lecţie, pregătire care va fi concretizată prin proiecte de activităţi didactice pentru educatoare, învăţători şi profesori în primii ani de învăţământ şi schiţe de lecţii pentru celelalte cadre didactice;
2) să-şi perfecţioneze permanent pregătirea în domeniul specialităţii şi al psiho-pedagogiei, să participe la activităţile comisiilor şi colectivelor de catedră, Consiliului profesoral, Consiliului profesorilor clasei, cercuri pedagogice şi alte activităţi organizate de şcoală sau Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş;
3) să ţină o legătură permanentă cu familiile elevilor prin vizite la domiciliu, convorbiri cu părinţii elevilor, şedinţe cu părinţii;
4) să semnalizeze conducerii şcolii orice neajunsuri din clase, laboratoare şi celelalte spaţii aferente, pentru a fi remediate;
5) să nu lase nesupravegheaţi copiii şi elevii în timpul programului;
6) să respecte ordinea şi disciplina în incinta şcolii;
7) să participe la instructajele generale şi periodice de protecţia muncii şi PSI şi să-şi însuşească cele prezentate;
8) să folosească echipamentul de protecţie de lucru, instinctoarele, conform regulamentelor în vigoare;
9) să respecte normele igienico-sanitare şi să menţină curăţenia la locul de muncă, grupurile sanitare, spaţiile din incinta şcolii şi din afara ei;


10) să aducă la cunoştinţa secretariatului şcolii toate modificările ce survin în viaţa personală sau a familiei în legătură cu drepturile şi obligaţiile profesionale ce-i revin, precum şi modificările de efective care survin la clasă în calitate de educator, învăţător sau diriginte;
11) să manifeste loialitate faţă de şcoală prin activitatea pe care o desfăşoară şi prin comportamentul său;
12)  au obligaţia de a semna zilnic condica de prezenţă şi de a consemna în aceasta titlul lecţiei.
13) să efectueze predarea şi primirea serviciului la locul de muncă conform instrucţiunilor de lucru. În cazul nesosirii schimbului, să nu părăsească locul de muncă până la sosirea acestuia;
14) să asigure utilizarea judicioasă a materialelor, a energiei şi gazelor naturale, apei potabile cu respectarea strictă a normelor de consum, înlăturarea oricărei neglijenţe în păstrarea bunurilor;
15) să scoată din clasă elevii, după ce se sună în pauză şi să supravegheze ieşirea acestora în mod ordonat în curtea şcolii
16) profesorul de serviciu să asigure intrarea în clase a elevilor în mod ordonat după terminarea pauzei. Pentru orele de informatică, biologie, fizică şi chimie elevii vor fi conduşi în laboratoare de către profesor;
17) să noteze elevii absenţi şi întârziaţi, să fie cointeresaţi de prezenţa elevilor la ore.
18)  au obligaţia de a evalua rezultatele la învăţătură în mod ritmic, în conformitate cu metodologiile elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare.
19)  rezultatele lucrărilor scrise semestriale (la obiectele la care acestea se dau) vor fi analizate împreună cu elevii, vor fi păstrate în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi vor putea fi consultate de părinţii elevilor în cazul în care aceştia doresc să le vadă, în prezenţa profesorului care predă disciplina respectivă.
20)  toţi învăţătorii şi profesorii au obligaţia de efectua serviciul pe şcoală conform programării.
21) învoirea cadrelor didactice de la cursuri pentru rezolvarea unor probleme personale se va face numai în cazuri bine justificate, cu aprobarea conducerii şcolii, prin completarea cererii tip de învoire care presupune, în mod obligatoriu, asigurarea suplinirii cu cadru didactic pentru toate orele ce nu pot fi efectuate, iar deacă este de serviciu pe școală, să asigure suplinirea de către colegi și a acestei îndatoriri.
22) personalul școlii are obligația de a prticipa  la ședințele de lucru. După absentarea nemotivată de 2 ori atrage sancționarea prin „obsevație scrisă“ a persoanei respective. Învoirea de la ședințe se face în scris, înregistrat la secretariatul școlii înainte de începerea ședinței.
22) cadrele didactice, în general, învăţătorii şi profesorii diriginţi, în special, au obligaţia de a însoţi permanent elevii la toate activităţile de grup organizate cu aprobarea conducerii şcolii: excursii, drumeţii, vizionări de spectacole, acţiuni cultural-artistice şi sportive, concursuri, serbarea şcolii etc.               
Art.3. Sunt interzise următoarele fapte:
              a) întârzierea la ore sau ieşirea de la oră înainte de a se suna;
              b) absentarea de la cursuri sau serviciu fără a anunţa conducerea şcolii. Absentarea de la program a personalului şcolii pentru rezolvarea unor probleme de ordin personal se aprobă în urma unei cereri adresate conducerii unităţii în conformitate cu legislaţia în vogoare şi conform procedurii.
              c) prezentarea la serviciu sub influenţa alcoolului, introducerea şi consumarea de către angajaţi a băuturilor alcoolice în şcoală;
              d) refuzul executării sarcinilor de serviciu date de conducerea şcolii şi care revin din fişa postului precum şi executarea cu întârziere a acestora;
              e) desfășurarea unor activități cu copiii, părinți sau alte persoane neaparținătoare școlii, fără aprobarea conducerii unității școlare pe baza unei cereri adresate conducerii școlii cu cel puțin 2 zile înaintea desfășurării activității;
              f) menţinerea dezordinii în sălile de clase, laboratoare şi sala de sport;
              g) fumatul în incinta şcolii;
            

 h) săvârşirea de acte ce ar putea pune în pericol siguranţa elevilor şi a şcolii;
              i) însuşirea sau încercarea de însuşire a bunurilor aparţinând unităţii sau a persoanelor fizice.
              j) se interzice accesul autoturismelor particulare în incinta şcolii (decât cu aprobarea conducerii şcolii).
               k) conducerea şi personalul din învăţământ  nu pot face publice date personale ale elevilor, rezultate şcolare, lucrări scrise, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.Organizarea timpului de lucru
             Art.4. Durata normală a timpului efectiv de lucru este norma didactică pentru  educatoare, învăţători, profesori şi de 8 ore zilnic pentru personalul didactic auxiliar şi cel administrativ - gospodăresc (secretar, bibliotecar, administrator, personal de îngrijire, asistentă medicală, portar).
             Art.5. Pentru personalul de pază care lucrează în schimburi, zilele de repaus săptămânal sunt cele care rezultă din graficul lunar, cu respectarea Codului Muncii.
             Art.6. Personalul de îngrijire, când lucrează în schimbul de după masă, asigură şi serviciu de pază până la sosirea paznicului de serviciu (conform graficului).
  Art.7. Personalul de îngrijire, atunci când este nevoie, îndeplineşte şi funcţia de curier.
  Art.8. Evidenţa prezenţei angajaţilor în şcoală se face pentru educatoare, învăţătoare şi profesori prin condica de evidenţă a activităţilor iar pentru personalul didactic auxiliar şi administrativ - gospodăresc, prin condica de prezenţă şi pontaj.
  Art.9. Schimburi între personalul angajat al şcolii se pot face numai cu aprobarea conducerii şcolii prin:
            a) schimbul de ore sau suplinire se face de către un coleg de aceeaşi specialitate sau înrudită;
            b) preluarea de alt angajat a sarcinilor de serviciu.
 Art.10. Programarea concediilor de odihnă se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare ţinând cont de cerinţele şi programul şcolii, iar evidenţa se va ţine de directorul şcolii şi secretariat.
 Art.11. Se interzice fumatul și consumul de băuturi alcoolice și altor substanțe halucinogene în incinta școlii și în timpul programului de lucru.
Art.12. Până la realizarea de către angajator a echipamentelor vestimentare specific funcției de încadrare, angajații vor veni în echipament corespunzător realizat din surse proprii.

           RECOMPENSE
Art.11. Angajaţii a căror activitate profesională se evidenţiază în mod deosebit, pe lângă salariul cuvenit, pot beneficia de  gradaţie de merit pentru o perioada de 5 ani.

           SANCŢIUNI DISCIPLINARE
Art.12. Încălcarea în mod conştient a obligaţiilor de muncă inclusiv a normelor de comportare, precum şi a prevederilor cuprinse în Regulamentul de Ordine Interioară, constituie o abatere disciplinară şi se sancţionează indiferent de funcţia pe care o are persoana încadrată.
Art.13. Pentru abateri disciplinare, potrivit art.280 din Leg.Nr.1/2011 se aplică următoarele sancţiuni:
          a) observaţie scrisă;
          b) avertisment;
          c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;
          d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru


obţinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control;
          e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
          f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art.14. Desfacerea disciplinară a contractului de muncă şi îndepărtarea din învăţământ a cadrului didactic sancţionat, se aplică pentru abateri disciplinare sistematice sau chiar pentru o abatere deosebit de gravă, dacă prin această abatere, cel vinovat devine incompatibil cu misiunea de educator :
- în cazul personalului didactic auxiliar şi administrativ-gospodăresc, dacă sunt parcurse toate sancţiunile prevăzute de Codul Muncii până la desfacerea contractului de muncă şi cel vinovat nu se poate îndrepta, urmează desfacerea contractului de muncă;
- sancţiunile “observație scrisă” şi “avertisment” se pot aplica şi de către director. Celelalte sancţiuni se aplică de către Consiliul de Administraţie al şcolii;
Art.15. Se consideră deosebit de grave şi se sancţionează cu desfacerea contractului de muncă a personalului didactic auxiliar şi administrativ – gospodăresc, următoarele fapte:
          a) prezentarea la serviciu sub influenţa alcoolului sau consumarea băuturilor alcoolice în incinta unităţii;
          b) dormitul în timpul serviciului;
          c) părăsirea locului de muncă sau unităţii fără aprobarea conducerii şcolii;
          d) refuzul executării sarcinilor de serviciu date de conducerea şcolii;
          e) furtul din avutul şcolii sau din proprietatea persoanelor fizice din şcoală, indiferent de valoarea acestora;
          f) săvârşirea unor acte care pun în pericol securitatea şcolii sau a elevilor şi cadrelor angajate;
          g) încălcarea voită a normelor de protecţia muncii;
          h) falsificarea actelor doveditoare pregătirii profesionale şi ascunderea unor fapte săvârşite anterior angajării în şcoală.
Art.16. Prezentul Regulament de Ordine Interioară va fi completat cu noile dispoziţii venite din partea I.S.J.M. sau noi ordine ale M.E.N.
Art.17. Toate dispoziţiile, instrucţiunile din regulamentul anterior
care contravin prezentului regulament şi anexelor acestuia, îşi încetează aplicabilitatea.

          ÎNDATORIRILE CADRULUI DIDACTIC DE SERVICIU
l. Se prezintă la şcoală la ora 7,30. Instruieşte şi  ţine legătura cu elevii de serviciu de la nivelul unde este repartizat.
2. La ora 7,50, permite intrarea elevilor în clase. Aceştia îşi pregătesc cărţile şi caietele pentru ore. În acest timp învăţătorii şi profesorii de serviciu sunt prezenţi pe coridoare şi supraveghează toate clasele.
3. La ora 8,00 sună începerea cursurilor şi se intră în clasă.
4. Portarul sau personanul de serviciu respectiv învăţătorul de serviciu sună pentru intrare la ore şi pentru ieşirea în pauze, după cum urmează:
          Clasele P-VIII: PAUZE:
                 8,5o - 9,00
                 9,50 - l0,10
               11,00 - 11,10
               12,00 - 12,10
               13,00 - 13,10
               14,00 - 14,10
5. În pauze cadrele didactice de serviciu se află în mijlocul elevilor şi nu permit ca aceştia să părăsească curtea şcolii, să intre în noroi, să joace jocuri nepermise, ori care ar putea duce la accidente sau să facă stricăciuni bunurilor şcolii sau gospodăriilor vecine.
6. Cadrele didactice de serviciu au datoria de a veghea tot timpul la menţinerea curăţeniei în şcoală şi de a atrage atenţia personalului de îngrijire în legătură cu curăţenia pe scări, coridoare şi în curte.
7. La ora stabilită pentru părăsirea şcolii, cadrele didactice de serviciu închid dulapul cu cataloagele iar cheile se depun la locul stabilit.
8. Cadrele didactice de serviciu sunt ajutate de către elevii de serviciu care sunt instruiţi de către diriginţi.
9. Raportează conducerii şcolii abaterile mai mari ale elevilor,  neregulile constatate în timpul serviciului printr-un proces verbal consemnat în caietul cadrului didactic de serviciu pe şcoală.
10. Cadrele didactice de serviciu nu permit sub nici o formă ca elevii să alerge pe coridoare, să strige, să fluiere, să se joace pe scări. Abaterile grave vor fi aduse la cunoştinţa diriginţilor sau consemnate în carnetul de elev precum şi în procesul-verbal ce se va întocmi la terminarea serviciului.
11. Cadrele didactice de serviciu, în lipsa directorilor, asigură suplinirea cadrelor didactice care lipsesc.
12. Părăsesc incinta şcolii numai după ce elevii au terminat cursurile.

          Cap.II. Criteriile de evaluare a performanţelor posturilor
          1. Posturi didactice: 

1.4 Proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și interesele educabililor, planul managerial al unității.
15
1.     Realizarea activităților didactice
2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor specifice.


2.2  Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învățământ în vederea optimizării activităților didactice-inclusiv a resurselor TIC.


 2.3 Diseminarea, evaluarea și valorizarea activităților realizate.


2.4 Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare, participarea la acțiuni de voluntariat.


2.5 Formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă în vederea formării/dezvoltării competenței de ,,a învăța să înveți”.
25
2.   Evaluarea rezultatelor
învățării


3.1 Asigurarea transparenței criteriilor, a procedurilor de evaluare și a rezultatelor activităților de evaluare.


3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea și comunicarea rezultatelor.


3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică.


3.4 Promovarea autoevaluării și interevaluării.


3.5 Evaluarea satisfacției beneficiarilor educaționali.


3.6 Coordonarea elaborării portofoliului educațional ca element central al evaluării rezultatelor învățării.
20
Domenii
ale evaluării


Criterii de performanțăIndicatori de performanță
Punctaj maximPunctaj
acordat
Validare consiliul profesoral
Auto evaluare
Evaluare comisie
Evaluare CA
3.    Proiectarea activității


1.1 Respectarea programei școlare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum și adaptarea acesteia la particularitățile grupei/clasei.                        


1.2. Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității.


1.3 Folosirea tehnologiei informării și comunicării (TIC) în activitatea de proiectare.


4.      Managementul clasei de elevi
4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfășurarea activităților în conformitate cu particularitățile clasei de elevi.4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor și gestionarea situațiilor conflictuale.


4.3 Cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a elevilor.


4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică.
12
5.     Managementul carierei și al dezvoltării personale5.1 Valorificarea competențelor științifice, didactice și metodice dobândite prin participarea la programele de formare continuă/perfecționare. 


5.2 Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabilului.


5.3 Realizarea/actualizarea portofoliului profesional  și dosarului personal.


5.4 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în interiorul și în afara unității (cu elevii, personalul școlii, echipa managerială și cu beneficiarii din cadrul comunității-familiile elevilor).


5.5. Manifestarea atitudinii morale şi civice (limbaj, ţinută, respect, comportament), respectarea şi promovarea deontologiei profesionale

8
6.    Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare6.1 Dezvoltarea de parteneriate și  proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale.


6.2 Promovarea ofertei educaționale.6.3 Promovarea imaginii școlii în comunitate prin participarea și rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri, competiții, activități extracurriculare și extrașcolare.6.4 Realizarea/participarea la programe/activități de prevenire și combatere a violenței și comportamentelor nesănătoase în mediul școlar, familie și societate.


6.5 Respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a muncii și de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ precum și a sarcinilor suplimentare.


 6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației.
15
7.                   Conduita profesională
7.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).

2
7.2. Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.

3


5100
  
 2. Posturi didactice auxiliare
Secretar:

Domenii ale evaluării
Criterii de performanță
Indicatori de perf.
Punctaj maxim
Punctaj autoevaluare
Punctaj compartiment
Punctaj CA
Validare CP
1. Proiectarea activității
1.1.Respectarea planurilor manageriale ale școlii.


1.2.Implicarea în proiectarea activității școlii, la nivelul compartimentului.


1.3.Realizarea planificării calendaristice a compartimentului.


1.4.Cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare.


1.5.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare.
20

2. Realizarea activităților
2.1.Organizarea documentelor oficiale.


2.2. Asigură ordonarea și arhivarea documentelor unității.


2.3. Gestionarea  documentelor  pentru resursa  umană  a unității (cadre didactice, personal didactic auxiliar, personal nedidactic). Înregistrarea și prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de salarizare și REVISAL.


2.4. Întocmirea și actualizarea documentelor de studii ale elevilor.


2.5. Alcătuirea de proceduri.
30
3. Comunicare și relaționare
3.1.Asigurarea fluxului informațional al compartimentului.


3.2.Raportarea periodică pentru conducerea instituției.


3.3.Asigurarea transparenței deciziilor din compartiment.


3.4. Evidența, gestionarea și arhivarea documentelor.


3.5. Asigurarea interfeței privind comunicarea cu beneficiarii direcți și indirecți.
20
4. Managementul carierei și al dezvoltării personale
4.1. Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare.


4.2.  Participarea la activități de formare profesională și dezvoltare în carieră.


4.3. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul școlar.
10

5.Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii școlii
5.1. Planificarea activității compartimentului  prin prisma dezvoltării instituționale și promovarea imaginii școlii.


5.2. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea compartimentului.


5.3. Îndeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau directorul, care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de responsabilitate.


5.4. Respectarea normelor, ROI, a procedurilor de sănătate și securitate a muncii, de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ.
15
6.    Conduita profesională6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, comportament).

2
6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.

3


5
TOTAL


100

3. Posturi nedidactice

Nr.
Crt.
Criterii de evaluare
Punctaj maxim
I
Gradul de îndeplinire al standardelor de performanţă
70
I.1
Cantitatea serviciilor prestate conform fişei postului
30
I.2
Calitatea muncii prestate
25
I.3
Modul de realizare a sarcinilor şi de utilizare al resurselor (responsabilitate, conştiinciozitate, punctualitate, operativitate, utilizarea maximă a reusrselor puse la dispoziţia postului)
15
II
Dificultatea / complexitatea acţiunilor / operaţiilor
20
III
Interes pentru autoperfecţionare şi participare la cursuri de perfecţionare organizate de instituţiile  abilitate în acest sens
10

Punctaj total

100
CAP. III.  REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ PENTRU ELEVI

Art.l. Elevii au obligaţia de a participa la cursuri şi la activităţile conexe procesului de învăţământ conform orarului şi programelor de activitate.
Art.2. Elevii vor avea acces în incinta şcolii  cu  l0 minute înaintea începerii orelor.
Art.3. Intrarea elevilor în clasă se face în ordine, numai prin locurile destinate acestui scop, sub supravegherea profesorului de serviciu.
Art.4. Elevii care nu se află în clasă la intrarea profesorului vor fi consideraţi absenţi.
Art.5. Elevii absenţi vor fi consemnaţi obligatoriu de către profesori şi notaţi în rubrica respectivă.
Art.6. Elevii care întârzie pot cere permisiunea cadrului didactic de a intra la ora, dar numai în cazuri bine întemeiate (reţinerea la cabinetul medical, reţinerea elevului de către directori, diriginte). Absenţele şi întârzierile notate cu “I” se vor motiva de către diriginte.
Art.7. După terminarea orei, elevii se vor deplasa în curte în ordine fără a fugi sau alerga pe coridoare.Art.8. Deplasarea în cabinete şi laboratoare se face numai sub supravegherea profesorului de specialitate.
Art.9. Părăsirea incintei şcolii este interzisă atât în timpul cursurilor cât şi a pauzei. În caz de forţă majoră acest lucru este posibil doar cu aprobarea profesorului de serviciu, a dirigintelui sau a directorilor.
Art.l0. După terminarea orei, în cel mult 5 minute, toţi elevii vor părăsi, în cea mai mare ordine, sala de clasă (excepţie elevii de serviciu pe clasă);
Art.11. Elevii datorează respect cadrelor didactice, personalului administrativ - gospodăresc pe toată durata desfăşurării activităţii;
Art.12. Motivarea absenţelor din cauza îmbolnăvirii se efectuează pe baza următoarelor acte:
           a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie şi avizată de medicul şcolar.
           b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea spitalicească, în cazul în care elevul a fost internat.
           c) cererea scrisă a părintelui / tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de învăţământ şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele / învăţătoarea clasei.
Art.13. În cazul unor probleme familiale deosebite, părinţii pot solicita motivarea absenţelor fără a depăşi 3 zile pe semestru în condiţiile literei  "c ".
Art.14. Motivarea se va face de către diriginte în ziua prezentării actelor care vor fi prezentate în termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevilor şi vor fi păstrate de către învăţător/diriginte pe tot parcursul anului şcolar.
Art.15. În funcţie de absenţele nemotivate, notele la purtare vor fi scăzute cu un punct pentru fiecare 10 absenţe nemotivate, iar cei cu media la purtare sub 6 vor fi declaraţi repetenţi, indiferent de mediile obţinute la obiectele de studiu.
Art.16. Nici unui elev nu-i este permis să facă din naţionalitate,  religie, stare socială sau familia unui coleg, obiect de jignire sau insultă;
Art.17. Este interzis elevilor:
a) să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale străine procesului de învăţământ care prin conţinutul lor încalcă legile în vigoare;
b) să introducă în perimetrul şcolii orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum: muniţie, petarde, pocnitori etc., care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului şcolii;
c) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic ;
 d) să utilizeze telefoane celulare în timpul orelor de curs al examenelor şi al concursurilor;
e) se interzice înregistrarea activității didactice de către elevi, cu excepția situației în care aceasta ar folosi la optimizarea procesului instructiv educativ;
 f) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul şcolii ;
 g) să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi provocatoare ;
 h) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul din şcoală.
 Art.18. Este interzisă deteriorarea mobilierului şi a localului şcolii prin zgâriere, tăiere, rupere,etc. Cei vinovaţi de asemenea fapte sunt obligaţi să plătească stricăciunile iar dacă vinovatul nu se găseşte,  răspunde material întreaga clasă;
 Art.19. În incinta şcolii se interzice elevilor fumatul, consumul de băuturi alcoolice, droguri, seminţe sau a altor produse care deteriorează aspectul general al şcolii, jocurile de noroc;
 Art.20. Este interzisă aruncarea hârtiilor, resturilor de mâncare, etc., în sălile de clasă, coridoare, grupuri sanitare sau în curtea şcolii. Se vor folosi în acest scop coşurile de gunoi;
 Art.21. Se interzice urcarea pe porţile terenului de fotbal şi baschet, pe gardurile de împrejmuire, în arborii din curtea şcolii;

Art.22. Se interzice practicarea jocurilor de fotbal, baschet, tenis, handbal în afara spaţiului destinat pentru acestea;
Art.23. Pregătirea pentru orele de educaţie-fizică se face în vestiarul sălii de sport. Intrarea în sălile de clasă, după orele de educaţie-fizică se face odată cu ceilalţi elevi;
Art.24. Se interzice elevilor să se urce pe bănci, ferestre, oricare ar fi motivul;
Art.25. Elevii sunt obligaţi să folosească corect instalaţiile din grupurile sanitare;
Art.26. Elevii sunt datori să aibă o comportare civilizată, o ţinută decentă, să fie disciplinaţi, politicoşi în şcoală, familie, pe stradă şi în locurile publice;
Art.27. Elevii sunt datori să respecte cu stricteţe legile ţării, Regulamentul şcolar, Regulamentul de Ordine Interioară, regulile de circulaţie şi cele privitoare la starea sănătăţii, normele de protecţia muncii, de prevenire şi stingerea incendiilor, cele de protecţie civilă şi protecţia mediului;
Art.28. Elevii au obligaţia de a avea asupra lor carnetul de elev şi a-l prezenta învăţătoarei sau profesorului pentru consemnarea calificativelor sau a notelor obţinute.
Art.29. Elevii au obligaţia să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în bună stare la sfârşitul anului şcolar;
Art.30. Elevii au obligaţia de a utiliza civilizat cărţile împrumutate de la biblioteca şcolii şi de a le restitui în bună stare şi la timpul prevăzut de lege.
Art.31. Elevii au obligaţia să poarte uniforma peronalizată şcolii, să aibă o ţinută vestimentară şi capilară decentă şi îngrijită.
Art.32. Este interzis copiatul, utilizarea fiţuicilor sau a altor mijloace necinstite de a obţine note.
Art.33. Se interzice folosirea obiectelor colegilor fără acordul acestora precum şi invitarea unor persoane străine în clasă şi şcoală.
Art.34. Este interzis jocul cu mingea în curtea şcolii precum şi jocul cu bulgări de zăpadă.
Art.35. Este interzis furtul, falsul în acte publice, minciuna, etc.
Art. 36. Este intersiz să părăsească incinta unității în pauze sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu.

Cap IV. DREPTURILE ELEVILOR
Art.1. Elevii se bucură de toate drepturile legale şi nicio activitate organizată în şcoală nu trebuie să lezeze demnitatea sau personalitatea acestora.
Art.2. Elevii au dreptul să opteze pentru tipul şi forma de învăţământ şi să aleagă din timp opţiunea din oferta cuprinsă în curriculumul la decizia şcolii, fiind consiliaţi pentru aceasta de către părinţi, educator, etc.
Art.3. Elevii din învăţământul de stat primar şi gimnazial au dreptul să primească gratuit manuale şcolare.
Art.4. Elevii aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze în limba maternă la toate nivelele şi formele de învăţământ.
Art.5. Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, pe toată durata studiilor, baza materială şi didactică a şcolii la care sunt înscrişi.
Art.6. Elevii au dreptul să participe la activităţile extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, precum şi la cele organizate de cluburile elevilor.
Art.7. Elevilor le este garantată libertatea de asociere în cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale, sportive care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ.
Art.8. În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă medicală gratuită.
Art.9. Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi, să primească premii şi recompense pentru rezultatele la activităţile curriculare şi extra-curriculare precum şi pentru atitudine civică deosebită.
Art.10. Elevii au dreptul de a fi aleşi reprezentativ în Consiliul elevilor, care funcţionează pe baza unui regulament propriu.
Art.11. Elevii au libertatea de a redacta şi difuza reviste şi publicaţii şcolare proprii cu condiţia ca acestea, prin conţinutul lor să nu contravină legislaţiei în vigoare.
Art.12. Elevii cu situaţie socială dificilă au dreptul de a primi burse sociale în conformitate cu reglementările în vigoare; aceleaşi drepturi le au şi elevii cu probleme speciale de sănătate.
Art.13. Instrucţiunile pentru acordarea burselor se afişează anual, pentru a fi cunoscute şi respectate de elevi şi părinţi.
Art.14 Elevii au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, concerte, spectacole de teatru , operă, film și alte manifestări culturale/sportive organizate de instituții publice.
Art.15 Elevii beneficiază de tarife reduse cu 50% pentru transport local în comun, pe tot parcursul anului calendaristic. Cei orfani, cu CES sau cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecție specială/ tutela beneficiază de gratuitate la transport local în comun.
Art.16 Elevul\părintele acestuia  au dreptul de a contesta rezultatele evaluării,solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia,în prezenţa elevului şi a părintelui,în termen de 5 zile de la comunicare.Dacă argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt satisfăcătoare ,elevul (sau părintele acestuia) pot solicita în scris,directorului unităţii reevaluarea lucrării(exceptând probele orale sau practice).Pentru soluţionarea cererii de reevaluare ,directorul va desemna două cadre didactice de specialitate ,din unitatea de învăţământ,care nu predau la clasa respectivă şi care vor reevalua lucrarea scrisă.
Art.17 Elevii şi părinţii acestora au dreptul să fie consultaţi şi să-şi exprime opţiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ.

           SARCINILE ELEVILOR DE SERVICIU PE ŞCOALĂ

           - se informează cine este profesorul de serviciu la nivelul unde este repartizat; ţine legătura cu acesta.
          - sprijină profesorul de serviciu în menţinerea ordinei, a disciplinei pe timpul pauzelor;
          - nu permite deplasarea elevilor decât prin locurile stabilite pentru aceştia;
          - notează cazurile de indisciplină (ţipete, fluierături, alergări pe coridoare, bătăi, pe cei ce aruncă hârtii şi resturi de mâncare pe coridoare, etc.) şi predă lista profesorului de serviciu de la nivelul respectiv;
          - are ţinuta curată şi decentă şi se comportă civilizat cu colegii;
Abaterile de la cele menţionate mai sus, sunt sancţionate conform prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară.

Cap. V. RECOMPENSE ACORDATE ELEVILOR :
 Art.1. Elevii care obţin rezultate remarcabile la învăţătură sau în alte activităţi pot primi următoarele recompense:
a)    evidenţierea în faţa colectivului clasei;
b) evidenţierea în faţa colegilor de şcoală şi a Consiliului profesoral;
c) comunicarea verbală sau scrisă adresată părinţilor cu menţio-
narea faptelor pentru care a fost evidenţiat elevul;
d) trimiterea cu prioritate în excursii şi tabere şcolare;
e) acordarea de burse sau alte recompense materiale;
f) acordarea de premii, insigne, diplome, medalii;
g) acordarea Premiului de onoare al şcolii;
 Art.2. Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la propunerea învăţătorilor şi a diriginţilor, a Consiliului clasei, a directorilor şcolii.
Se pot acorda premii elevilor care:
              1. au obţinut primele trei medii generale pe clasă, nu mai mici de 9.
              2. s-au distins la unul sau mai multe discipline de studiu;
              3. au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional şi internaţional;
              4. s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
              5. au avut la nivelul clasei cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar;
     
  Cap. VI.  SANCŢIUNI PENTRU ELEVI:
Art.1. Elevii care săvârşesc fapte contrare legilor sau regulamentelor şcolare vor fi sancţionaţi după gravitatea faptelor după cum urmează:
     a) observaţia individuală;
                 b) mustrarea în faţă clasei sau a Consiliului profesoral;
     c) mustrarea se aduce la cunoştinţa părinţilor în scris de către învăţător sau dirigintele clasei;
          - mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului, în scris, la propunerea consiliului clasei sau a directorului, de către diriginte/învăţător şi director şi înmânarea documentului părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură.
          - sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numă-rul documentului.
          - sancţiunea se consemnează în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfârşitul semestrului sau al anului şcolar.
          - sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare.
d) retragerea temporară a bursei şcolare;
e) eliminarea din şcoală pe o perioadă de 3-5 zile; absenţele se con-semnează în catalogul clasei.
f) mutarea disciplinară în altă clasă paralelă;
g) pierderea definitivă a bursei;
 h) mutarea     disciplinara,  temporară sau definitivă, la altă şcoală;
 i) achitarea contravalorii sau repararea stricăciunii produse;
 j) scăderea notei la purtare cu un punct pentru fiecare 10 ore absenţe nemotivate;
 k) toate sancţiunile de mai sus vor fi însoţite de scăderea notei la purtare.
 l) toate abaterile vor fi aduse la cunoştinţa părinţilor înainte de întrunirea şedinţei în care se va decide sancţiunea meritată.
m) cu excepţia observaţiei şi avertismentului ,toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate în scris părinţilor.

            Art.2. Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.
            Art.3. În cazul în care vinovaţii nu se cunosc, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase.
            Art.4. În cazul distrugerii/deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate, achită contravaloarea acestuia.
            Art.5. În cazul utilizării telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, telefonul este preluat de cadru didactic şi înapoiat părintelui, care este informat în ziua incidentului.

Cap. VII. Drepturile și îndatoririle părinților, tutorilor, susținătorilor legali

Părinţii au dreptul:
- să decidă,în limitele legale,cu privire la unitatea de învăţământ unde va studia elevul
-să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriului copil
-să aibă acces în incinta unităţii de învăţământ dacă:a fost solicitat pentru o discuţie cu un cadru didactic\director;desfăşoară activităţi în comun cu cadrul didactic;depune un document la secretariat;participă la întâlnirile cu cadrul didactic
-să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică
- să solicite rezolvarea unor stări conflictuale prin discuţii amiabile cu salariatul unităţii şcolare implicat\cu directorul unităţii.Dacă nu se poate soluţiona astfel conflictul,părintele adresează o cerere scrisă conducerii unităţii de învăţământ.In cazul în care toate aceste etape au fost parcurse,fără rezolvarea stării conflictuale,părintele are dreptul să solicite soluţionarea ei la inspectoratul şcolar.
Indatoriri:
-să asigure frecvenţa şcolară a elevului până la finalizarea studiilor din învăţământul obligatoriu(nerespectarea acestei prevederi se poate sancţiona cu amendă între 100-1000 lei sau muncă în folosul comunităţii)
-cel puţin odată pe lună să ia legătura cu cadrul didactic(învăţător sau diriginte)pentru a cunoaşte evoluţia elevului
-răspunde material pentru distrugerile cauzate de elev
-i se interzice agresarea fizică,psihică,verbală a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ
COMITETUL DE PĂRINŢI
Se înfiinţează şi funcţionează la nivelul fiecărei grupe/clase, fiind compus din 3 persoane:un preşedinte şi trei membrii.
Atribuţii
a) pune în practică deciziile luate de adunarea generală a părinţilor
b) sprijină cadrul didactic în organizarea şi desfăşurarea de proiecte,programe şi activităţi educative extraşcolare şi în derularea programelor de prevenire şi combatere a absenteismului şcolar
c) atrage persoane fizice/juridice pentru a susţine financiar sau material programele de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale a clasei/şcolii
d) sprijină cadrul didactic /conducerea unităţii de învăţământ prin implicarea activă în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei/unităţii de învăţământ
e) sprijină cadrul didactic în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională
f)se implică activ  în asigurarea securităţii elevilor pe durata orelor de curs precum şi în cadrul activităţilor extraşcolare
g) prezintă semestrial ,justificarea utilizării fondurilor ,dacă există
Comitetul de părinţi poate decide să susţină ,inclusiv financiar ,întreţinerea,dezvoltarea şi modernizarea bazei material a clasei.
Este interzisă implicarea elevilor sau a cadrelor didactice în strângerea fondurilor.
Consiliul reprezentativ al părinților/ asociația de părinți
Este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi şi este condus de către un preşedinte şi doi vicepreşedinţi.
ATRIBUŢII
-propune unităţii de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculum la decizia şcolii
-sprijină parteneriatele educaţionale dintre unitatea de învăţământ şi instituţiile cu rol educativ din comunitatea locală
-susţine unitatea de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi combatere a absenteismului şcolar şi a violenţei
-promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală
-se ocupă de conservarea/promovarea/cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor ,pe plan local
-susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii pe teme educaţionale
-colaborează cu instituţiile publice de asistenţă social
-sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei material
-poate atrage resurse financiare (contribuţii,donaţii,sponsorizări,etc)din partea unor persoane fizice/juridice care vor fi utilizate pentru :modernizarea/întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ ;acordarea de premii şi burse elevilor;sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare ;acordarea de sprijin financiar/material copiilor ce provin din familii cu situaţie materială precară.

Capitolul VIII. Dispoziţii finale
Art.1. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării de câtre Consiliul Profesoral.
Art.2. Prevederile acestui regulament sunt valabile pentru anul şcolar 2016-2017.
Art.3. Acestui regulament îi pot fi aduse modificări sau adăugiri numai cu aprobarea Consiliului Profesoral.

             
 Tg-Mureş                                                                        DIRECTOR,
      
            06.03.2017                                                                Prof. dr. Kupán Edith